Cụm danh từ có vai trò ngữ pháp quan trọng trong câu. So với danh từ, cụm danh từ mang ý nghĩa đầy đủ, rõ ràng và cấu tạo phức tạp hơn. Vậy cụm danh từ có những