Thông tin người dùng

Website sẽ không chia sẻ thông tin của người dùng (Tên, SĐT, Email, Địa chỉ) cho bất kỳ ai hoặc một công ty nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống của website.

Cam kết của chúng tôi

Cam kết không cài phần mềm độc hại, virus hay bất kỳ tool hoặc công cụ nào trên website

Người dùng không được dẫn link trên wbeiste khi chưa được phép, không làm nghẽn website, ddos website dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này đồng nghĩa với việc vi pham pháp luật về an ninh mạng